Links
Log På

Gårdens ordensregler

ORDENSREGLER
for gårdanlægget "Grønlandsgården"
 
1. Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.
 
2. Alle porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.
Portene og gennemgangene ved Sundholmsvej 107 og Englandsvej 8 er fælles for alle ejendommene. Dørene skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgange må ikke overdrages til uvedkommende.
 
3. Legepladsen er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn.
Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for andre beboere – f.eks. ved støj.
Boldspil i gården er forbudt. Der forefindes et boldbur på Skotlands Plads, som kan benyttes.
 
4. Legetøj - dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - må ikke efterlades i gården, men skal fjernes, når legen ophører.
 
5. Leg og ophold i renovationsrum, storskralderum, porte og gennemgange er ikke tilladt.
 
6. Hærværk på de fælles ting medfører erstatningspligt.
 
7. Storskrald skal lægges i skuret/skurene til storskrald. Dagrenovation og pap skal lægges i de dertil beregnede containere.
Der må ikke henstilles storskrald, byggeaffald, husholdnings-affald eller pap i gårdanlægget.
 
8. Som bruger af gårdanlægget er man forpligtet til at rydde op efter sig selv og sine eventuelle gæster.
Det er strengt forbudt at smide cigaretskodder eller lignende i gården.
 
9. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Husdyr må ikke komme i gårdanlægget.
 
10. Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.
 
11. Parkering af cykler må kun ske i cykelkældre eller ved cykelstativerne i gården.
Det er strengt forbudt at parkere cykler i og omkring de fælles porte.
 
12. Al kørsel med og parkering af motorkøretøjer i gården er forbudt. Der kan gives dispensation til knallerter og handicapkøretøjer efter aftale med gårdlaugets bestyrelse.
 
13. Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.
 
14. Der må kun gøres brug af grill på de hårdtstampede grusarealer samt på brostenene i den forsænkede have.
Det er strengt forbudt at placere grille på fliserne langs ejendommene samt på græsarealerne.
Grille skal holdes under opsyn.
Grille skal fjernes senest dagen efter brug.
 
15. Det er tilladt at flytte borde og bænke - dog kun til de hårdtstampede grusarealer og brostenene i den forsænkede have - men de skal stilles tilbage til det sted de blev flyttet fra.
 
16. Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning - uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker - som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejer-/ lejerforeningens vedtægter.
Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.