Links
Log På

Informations hæfte

Ejerforeningen Englandsvej 12 ABC

 
Senest revideret: Juni 2016 
 
Administrator
Ejerforeningens administrator er:
 
Advokatfirmaet Jens Duus
Vermlandsgade 51, 2. sal
2300 København S.
Telefon: 32 50 88 46
Fax: 32 50 89 47
E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  
 
Den daglige kontakt varetages af sekretær Lene Nielsen.
Administrators arbejdsopgaver omfatter:
Opkrævning af varme- og fællesudgifter
Betaling af ejerforeningens regninger
Udarbejdelse af årsregnskab og budgetforslag
Udarbejdelse af varmeregnskab
Indkaldelse til, deltagelse i og referat fra generalforsamlinger
Løbende juridisk rådgivning til ejerforeningen
 
Varme- og fællesudgifter forfalder til betaling hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling vil der for hver rykkerskrivelse blive opkrævet et gebyr på kr. 100, og efter rykker nummer to vil fordringen blive overgivet til inkasso.
 
Affald
Nedkastning af affald i affaldsskakterne må ikke ske i tidsrummet 22.30-7.00  . Affaldsskakterne må kun anvendes til almindeligt husholdningsaffald, som er pakket forsvarligt ind. Aviser og andet affald skal bæres ned i containerne i gården.
 
Barnevogne
Ejendommen har et rum til barnevogne. Hvis du har brug for at få opbevaret en barnevogn, kan du få en nøgle hos bestyrelsen. Vi kræver et mindre depositum for nøglen  .
 
Anden Opbevaring
Har du behov for at opbevare møbler, liggestole, en grill mv. Henover sommer/vinter, så kontakt bestyrelsen. Vi har nogle rum som kan lånes/lejes i kortere eller længere tid og bruges til opbevaring.
 
Bestyrelse
Bestyrelsen består af tre til fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen af lejlighedsejerne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen fordeler selv opgaverne internt. Bestyrelsens aktuelle sammensætning og ansvarsfordeling er altid slået op på opslagstavlerne i opgangene og på www.12abc.dk. Det er bestyrelsens opgave at sørge for en god og forsvarlig varetagelse af ejerforeningens fælles anliggender. Har du gode ideer eller forslag, er du altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 
Cykler og knallerter
Cykler og knallerter må ikke stilles i trappeopgangene eller i porten ind til gården. Cykelkælderen og cykelstativer i gården skal bruges.
 
Dørtelefon
Vores dørtelefonanlæg er knyttet til den enkelte lejlighed med op til 2 telefonnumre, enten mobilnummer eller fastnet. Ved indflytning eller skift af telefonnummer, skriv da til bestyrelsen for at få det nye nummer kodet ind i vores dørtelefonanlæg. 
Vores hoveddøre kan åbnes ved at man ringer fra et telefonnummer som er kodet ind, så har man glemt sin nøgle, kan man ringe til dørens telefonnummer og så åbne den. Numrene er
12A: 9370 7234
12B: 9370 7236
12C: 9370 7238
 
 
Fibernet
Vores forening får leveret fiber internet fra Novomatrix (aktivt pr. 1/9 2016). Denne forbindelse er obligatorisk for alle. Alle lejligheder har adgang til en 100/100 Mbit forbindelse der betales over fællesudgifterne.
Ønskes en højere hastighed, fast IP eller har du andre spørgsmål til forbindelsen bedes du kontakte Novomatrix direkte. 
 
Novomatrix
Rådhustorvet 1, 2. sal
DK-3520 Farum
 
Telefon: 70 22 22 00
E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
 
Har du spørgsmål til bestyrelsen kan du kan på listen i opgangen og på www.12abc.dk se hvem som er ansvarlig for vores fiber internet.
 
Kabel TV/Hybridnet
Vores Kabel TV leveres af YouSee og trækkes over fællesudgifterne for den lille pakke. Ønsker du en større pakke skal denne bestilles direkte hos YouSee. 
Det er muligt at fravælge at modtage den lille pakke ved at kontakte vores administrator. 
Er du flyttet ind og har ikke et TV signal, så tjek at dit TV understøtter det nye digitale signal, samt at du betaler for den lille pakke over fællesudgifterne. Dette fremgår som Atennebidrag på din månedlige opkrævning.
 
Generalforsamling
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne holdes hvert år inden udgangen af maj.
 
Gården
Gården må bruges af alle beboerne i ejendommene, der omkranser den. Det er ikke tilladt at køre på cykel, knallert eller motorcykel i gården, og det er ikke tilladt at parkere knallerter, biler eller motorcykler i gården. Cykler skal parkeres i cykelstativerne eller cykelkælderen.
 
Husdyr
Der må ifølge ejerforeningens vedtægter ikke holdes nogen form for husdyr i ejendommen.
 
Håndværkere
Alle reparationer, som skal betales af ejerforeningen, skal rekvireres af et   bestyrelsesmedlem.
 
Loftsrum
Der hører et loftsrum til hver lejlighed. Efter påbud fra brandmyndighederne skal døren til loftet, samt dørene på loftsgangen, altid være lukket på grund af brandfare. Der må ikke stilles kasser, møbler eller lignende på loftsgangen eller på ripost øverst i opgangen foran indgangen til loftet.
 
Låsesmed
Hvis du kommer til at låse dig ude af din lejlighed, kan vi henvise til ejendommens faste låsesmed:
 
Låsebussen Amager
Smedekærvej 6
2770 Kastrup
Telefon: 32 52 50 00
 
Musik
Musik må kun spilles for lukkede døre og vinduer og skal dæmpes efter klokken 22.30. Hvis du skal holde fest, bedes de øvrige beboere advaret i god tid ved opslag i opgangen, samt vinduer holdes lukket. Der henstilles til at man efter kl. 02.00 er afdæmpet. 
 
Navneskilt
Ved indflytning bedes du skrive til Bestyrelsen for at få ændret navneskilt. Bestyrelsen sørger samtidig for at ændre navn på dørtelefon og postkasse. Der må ikke opsættes andre typer af navneskilte eller sedler på dør eller dørtelefon. I sådanne tilfælde vil skader på døren blive udbedret for ejerens egen regning.
 
Nøgler
Nøglerne til hoveddøren er systemnøgler, og ekstra nøgler kan derfor kun bestilles igennem et bestyrelsesmedlem. Ejeren skal selv betale for ekstra nøgler.
 
Postkasser
Der er udleveret to nøgler pr. lejlighed, låsen er ejerens ejendom og skal derfor selv stå for eventuel udskiftning af lås på postkassen. 
 
Reparationer af vand- og varmeinstallationer
Hovedreglen er, at ejerforeningen betaler for reparation af alle gennemgående vand- og varmerør ind til spærreventilen (ballofix) eller – hvis en sådan ikke findes – ind til første sammenføjning. I forbindelse med afløb betaler ejerforeningen for reparation ind til tilslutningen af afløbet (vandlåsen). Udskiftning af vandlås i gulvet betales af ejerforeningen, mens rensning af vandlåse betales af ejeren. Husk, at alle reparationer, som skal betales af ejerforeningen, skal rekvireres af administrator eller et bestyrelsesmedlem. Reparation, vedligeholdelse eller udskiftning af toilet, cisterne, køkken- og håndvaske samt badekar og bruseanlæg skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og udgiften påhviler ejeren.
 
Storskrald
Der findes to storskraldsrum i gården. Rummene er aflåst, og nøglen er den samme som til de store porte mod hhv. Sundholmsvej og Englandsvej (ikke vores egen port). Der må ikke sættes fordærveligt affald i storskraldsrummet, og der må ikke sættes storskrald i gården. Storskraldsrummet tømmes med jævne mellemrum.
 
Støj
Støjende husholdningsmaskiner og elektrisk værktøj af enhver art må ikke benyttes i tidsrummet 22.30 – 7.00. Derudover   skal der ved færdsel på trappen tages hensyn til de andre beboere. Klager over støj fra andre beboere skal sendes skriftligt til administrator. Administrator behandler klager i samarbejde med bestyrelsen.
 
Vandspild
Unødig brug af vand i køkken og badeværelse bedes undgået. Utætte cisterner og vandhaner skal straks bringes i orden. Udgiften hertil påhviler ejeren.
 
Udluftning
Ejendommen er fra 1935 og   er derfor ikke hulmurs isoleret. Der kan derfor fremkomme kolde vægge i lejlighederne. For at undgå at der sætter sig kondens på væggene og derved udvikles svamp, er det vigtigt at følge disse råd:
 
Lad vær med at stille store skabe mv. foran vægge mod ydremurer, som afskærmer for almindelig luftcirkulation  .
 
Luft ud hyppigt, således at fugt i luften minimeres, hav gerne et vindue åbent når tøj tørres, der bades og når der laves mad. Dette hjælper med til at sænke luftfugtigheden i lejligheden og minimere risikoen for at svampen kan udvikle sig på en fugtig væg.
 
Husk også på, at varm luft kan indeholde mere fugtighed end kold luft. Sørg derfor for at varmen altid er tændt i vinterhalvåret, også hvis I ikke er hjemme. Luftcirkulation rundt om væggene er med til dels at fjerne fugtighed, men primært at sørge for at der ikke opstår en temperatur forskel imellem væggen og rummet. Dette er for at undgå at der sætter sig kondens på væggen, som medfører til svamp. 
 
Varme
Ejendommen får leveret fjernvarme fra Københavns Energi. Varmeanlægget deles med nabo ejendommen Engsund. Hvis der ikke er varme eller varmt vand, skal bestyrelsen eller administrator kontaktes. 
 
Varmeregnskab
Varmeregnskabet administreres af:
 
Brunata Glostrup
Smedeland 7
2600 Glostrup
Telefon: 43 44 40 45
E-mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.  
 
Vi har digitale målere til aflæsning af varme og vi modtager en årlig opgørelse. Hvis der er uoverensstemmelser, kontaktes Brunata eller administrator. Ved fraflytning kontaktes Brunata for aflæsning af varmemålerne.
 
Vicevært
Vicevært- og rengøringsfunktionen varetages af:
 
Aamann og Wulff ApS  
 
Viceværtens arbejdsopgaver omfatter blandt andet:
Ugentlig fejning og vask af hovedtrapper. 
Månedlig fejning og vask af køkkentrapper. 
Renholdelse og snerydning af gårdarealer, fortov og kælder
Opsyn med opgange, kælder og loftsarealer