Links
Log På

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN
ENGLANDSVEJ 12 A-B-C
2300 KØBENHAVN S
 
§ 1.
 
Foreningens navn er “Ejerlejlighedsforeningen Englandsvej 12 A-B-C”.
 
§ 2.
 
Foreningens hjemsted er København.
 
§ 3.
 
Foreningens formål er:
 
at administrere ejendommen Englandsvej 12 A-B-C, 2300 København S,
at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder ro og orden, og
at sørge for at vedligeholde ejendommen og dens fællesarealer samt dennes faciliteter.
 
MEDLEMMER, RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER
 
§ 4.
 
Samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen og alene disse udgør foreningens medlemmer.
Ved ejerskifte ophører en tidligere ejers medlemskab først, når den nye ejers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.
 
§ 5.
 
Foreningen skal af medlemmerne opkræve bidrag af en størrelse, der er nødvendig til at bestride ejendommens fællesudgifter, men er berettiget til oparbejde en vedligeholdelseskonto til uforudsete udgifter samt eventuel renovering af ejendommen.
 
§ 6.
 
Medlemmernes rettigheder og forpligtelser sættes i relation til de fordelingstal, der er anført om ejendommens opdeling i ejerlejligheder.
 
§ 7.
 
Medlemmerne hæfter personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser i enhver henseende.
Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne en ydelse, som er i forhold til fordelingstallet.
Ydelsens størrelse fastsættes af administrator på grundlag af et udarbejdet driftsbudget dog skal der kunne opkræves en ekstraordinær ydelse i tilfælde af større uforudsete udgifter.
Administrators driftsbudget og eventuel opkrævning af ekstraordinære ydelser skal godkendes af bestyrelsen.
Hvis bestyrelsen ikke kan godkende administrators budget og eventuelle ekstra ydelser forelægges spørgsmålet på en generalforsamling.
Administrator opkræver de ordinære ydelser månedsvis.
 
§ 8.
 
Bestyrelsen kan fastsætte gebyrer m.v. ved ejer- og lejerskifte til dækning af udgifter ved nye navneskilte m.v.
 
SIKKERHED
 
§ 9.
 
Til sikkerhed for krav, som ejerlejlighedsforeningen måtte få mod den enkelte ejer, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægt pantstiftende for et beløb stort kr. 30.000,00 i hver ejerlejlighed nr. 1 - 31 inklusive samt ejerlejlighed nr. 34, 36, 38 og 39.
I forbindelse af tinglysningen af nærværende vedtægt respekteres de pr. tinglysningstidspunktet tinglyste byrder og servitutter samt panthæftelser.
Indstil ovenstående prioritet har opnået 1. prioritet indestår eventuelt nuværende tinglyste sikkerhedsstillelser for ejerlejlighedsforeningen.
 
VEDLIGEHOLDELSE, BENYTTELSE M.V.
 
§ 10.
 
Ejendommens udvendige vedligeholdelse foretages af administrator på ejerlejlighedsforeningens regning, hvorimod den indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte ejer.
Bestyrelsen beslutter hvilket vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres. Dog kan administrator træffe afgørelse om mindre vedligeholdelsesarbejder.
Den enkelte ejer er forpligtet til at holde sin/-e lejlighed/er i forsvarlig stand. I tilfælde af misvedligeholdelse fastsætter den gældende bestyrelse en rimelig frist for arbejdets udførelse.
Efterkommes bestyrelsens anmodning ikke vil bestyrelsen lade arbejdet blive udført på ejers regning eventuelt i det tinglyste pant, jf. vedtægternes § 9.
Det tilføjes at ingen ejere må foretage ændringer af fælles forsynigsledninger eller andre fælles installationer og faciliteter, herunder ændring af ejendommens ydre udseende, herunder indgangsdøren til den enkelte lejlighed.
 
§ 11.
 
Antallet af beboere i hver lejlighed må ikke overstige antallet af beboelsesrum mere end een.
 
§ 12.
 
Ejeren af en lejlighed samt de personer, der opholder sig der, skal overholde bestyrelsens fastsatte ordensregler:
 
Ingen form for dyr må holdes.
Der må ikke drives erhverv fra en lejlighed uden bestyrelsens tilladelse.
Det må under ingen omstændigheder fremkomme nogen form for lugt, støj eller anden gene fra butikker, erhvervslokaler og beboelse.
 
Leje - fremleje: 
Ejerne er pligtige at udlevere kopi af lejeaftale til bestyrelsen / administrator.
 
Strømforbrug:
Ejere af lejligheder, der benyttes erhvervsmæssigt, er pligtige at oplyse estimeret strømforbrug. 
 
Erhvervsaffald:
Erhvervsaffald udover almindelig husholdningsaffald (20 liter/dag) skal bortskaffes for ejerens / erhvervslejemålets regning.
 
 
§ 13.
 
Gør et medlem sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerlejlighedsforeningen eller et eller flere af dens medlemmer, f.eks. ved at komme i restance med økonomiske ydelser, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen vedtager, ved krænkelse af husordenen, ved hensynsløs adfærd over for bestemmelser, eksempelvis §§ 11 og 12, kan bestyrelsen med et passende varsel forlange at den pågældende og hans husstand fraflytter ejerlejligheden.
Et krav fra bestyrelsen om, at den pågældende ejer og hans husstand fraflytter ejerlejligheden kan af den pågældende indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling; en indankning skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsens beslutning er meddelt den pågældende og en sådan indankning har opsættende virkning.
 
GENERALFORSAMLING
 
§ 14.
 
Generalforsamlingen er ejerlejlighedens øverste myndighed.
Bestyrelsens afgørelser kan indbringes for en generalforsamling. Dog med undtagelse af uopsættelige vedligeholdelse- og reparationsarbejder.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal - efter fordelingstal.
Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring af nærværende vedtægter kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter personantal som efter fordelingstal stemmer derfor.
Er mindre end ½ delen af de stemmeberettigede såvel efter personantal som efter fordelingstal mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 stemmer af de mødte efter personantal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamlingen inden 14 dage og på denne generalforsamling kan forslaget vedtages, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte efter personantal og fordelingstal stemmer for.
Til en sådan generalforsamling kan der indkaldes med 3 hverdages varsel.
 
§ 15.
 
Hvert år i april afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Administrator / bestyrelse aflægger årsberetning for det forløbne år.
4. Administrator fremlægger regnskab for det forgangende kalenderår, påtegnet af revisor.
5. Forslag.
6. Administrator forelægger budget for det kommende år.
7. Valg af medlemmer til bestyrelse samt repræsentant til varmelaug.
8. Valg af statsaut. revisor / reg. revisor.
9. Eventuelt.
 
 
§ 16.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil, hvis administrator eller ¼ del af medlemmerne efter fordelingstal ønsker det.
 
§ 17.
 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for denne generalforsamling samt dennes dagsorden. Samtidig vedlægges et eksemplar af det reviderede årsregnskab.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.
 
BESTYRELSE
 
§ 18.
 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3 til 5 medlemmer, som er medlemmer af foreningen.
Et valg af et bestyrelsesmedlem gælder indtil næste generalforsamling.
Kommer antallet af bestyrelsedlemmer under 3 supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden og opgavernes fordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsens beslutninger træffes efter stemmeflertal. I tilfælde af lige fordeling af stammerne gør formandens stemme udslaget.
Det er bestyrelsens ansvar at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejerlejlighedens fælles interesser.
Deltagelse i udvalg:
Som medlemmer af udvalg med relation til ejerforeningen, skal dette ske med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer eller efter mandat fra bestyrelsen
 
§ 19.
 
Bestyrelsen skal antage en ejendomskyndig administrator til varetagelse af ejendommens drift og fastsætter honoraret herfor.
Administrator kan ikke være medlem af bestyrelsen.
 
TEGNINGSRET
 
§ 20.
 
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
 
REGNSKAB OG REVISION
 
§ 21.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige regnskab udarbejdes og revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Regnskabet underskrives af bestyrelsen.
 
---oooOOOooo---
 
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 6. april 1998 af:
 
Kjeld Larsen, formand
Kim Jønson, best. medlem
Kim Køhler, best. medlem
 
På generalforsamlingen den 27. april 2009 blev det besluttet at tilføje nye stykker til ejerforeningens vedtægter § 12 og § 18.
 
Således vedtaget af
                                                                                                        
Lisbeth Sørensen
Bettina Larsen
Gitte Jensen
Per Madsen
Lars Olafsson